/* /*]]>*/

Error message here!

Error message here!

facebook icon 臉書登入
註冊

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
乃哥

乃哥 貼文紀錄

斑芝花學社社員

本人自幼學習五術,自今已有三十餘年。雖不敢自衿算無遺策,但是絕對以謹慎的心,為人謀籌。


日落申山月沉寅,火不西行水流東。

天有五賊,見之者昌。五賊在心,施行於天。宇宙在乎手,萬化生乎身。
~~~陰符經

八字學第二十九講 三秋戊土

美國前總統艾森豪 乾造 癸 戊 丙 庚 丑 辰 戌 寅 大運(八歲):丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 德懷特·大衛·艾森豪(英語:Dwight David Eisenhower;發音:/ˈaɪzənˌhaʊ.ər/ EYE-zən-how-ər,1890年10月14日-1969年3月28日),美國政治人物和陸軍將領。他曾在1953至1961年間任美國第34任總統,亦是美國歷史上的九位五星上將之一。

八字學第二十九講

三秋戊土

七月戊土,陽氣漸入,寒氣漸出。先丙後癸,甲木次之。
丙癸甲透者,富貴極品。丙透癸藏,可期一榜。壬透丙藏,終成選拔。丙甲兩透,癸水會局藏辰,斯文領袖,思慮明通,即風土不及,亦不失富貴;威震三邊。無丙得癸甲透者,清操雅度,家富千金,異途顯達。無癸甲者,常人。有丙火者,妻子全,妻賢子肖。無癸又無丙甲,無用之人,勿問妻子。
或支成水局,勿作棄命從財論。宜取甲洩水氣,甲透者稍有富貴,多能且處世圓通。甲藏,有厚道三多,用神妻子同前。

勾陳得位:此格以戊己日為勾陳,遇亥卯未木局為官,申子辰水局為財地是也。正是戊寅戊子戊申己卯己亥己未日是也。忌刑沖殺旺,則反生災矣。歲君大運亦然。丁亥、丁亥、己卯、戊辰 丁都督之命

八月戊土,金洩身寒。賴丙照暖,喜水滋潤,先丙後癸,不必木疏。
丙癸兩透,科甲有准。丙透癸藏,稍有富貴。癸透丙藏,富中取貴。丙透無癸,不過秀才。癸透無丙,不過能人。丙藏不透,又無癸水,或癸多不透,不見丙火,俱係常人。無丙無癸,無用之人。
或四柱皆辛,無丙丁,此名土金傷官,聰明淡雅,功名不利於文,定利於武,得見癸水,富而且貴。
或支成水局,壬癸出干,為財多身弱,朱門餓莩,富屋貧人,愚懦無能,鄙吝終身。若天干有比劫,分散財神,頗有衣祿。
秋土生金,極弱。須丙火丁火出干方妙。或辛多無火制之,人生清貴之格。此理極驗,用神妻子同前。

九月戊土當權,取癸為妙,不必用丙,卻忌戊與癸合。先看甲木,次取癸水,再取丙火配合支干,方成有生之土。合此定發雲程,科甲有准。
或無丙有癸,不見甲木出干,衣祿小富。有甲無癸丙者,衣祿能人,有丙癸無甲者,貧苦。癸甲全無,雖有丙火,亦衣祿無聊,非僧即道,一生只可傍人度活。
或支成水局,壬癸透干,用戊止流,有比透反主富。
支成火局,名土燥不發。得金水兩透,此人清高,略可富貴。無水一生困苦,妻子同前。

美國前總統艾森豪

乾造
癸 戊 丙 庚
丑 辰 戌 寅 大運(八歲):丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午
德懷特·大衛·艾森豪(英語:Dwight David Eisenhower;發音:/ˈaɪzənˌhaʊ.ər/ EYE-zən-how-ər,1890年10月14日-1969年3月28日),美國政治人物和陸軍將領。他曾在1953至1961年間任美國第34任總統,亦是美國歷史上的九位五星上將之一。
虎臥荒坵格,見八字學第十四講岳鐘琪命。

案例請看影片論命專線: https://ask.destiny.to/consultant/15/11...

donate: https://p.ecpay.com.tw/57BB7...